Pre-Production: 1984 – Butterflies

Malawi

1984 – Butterflies

FB

Pre-Production: 1984 – Olympics 84

Malawi

1984 – Olympics 84

FB

Pre-Production: 1985 – Christmas 1985

Malawi

1985 – Christmas 1985

FB

Presentation: 1985 – Christmas 1985

Malawi

1985 – Christmas 1985

FB

Production: 1985 – Christmas 1985

Malawi

1985 – Christmas 1985

FB

Pre-Production: 1985 – Southern African Development Coordination Conference

Malawi

1985 – Southern African Development Coordination Conference

FB

Pre-Production: 1985 – Ship of Lake Malawi

Malawi

1985 – Ship of Lake Malawi

FB

Presentation: 1985 – Fungi

Malawi

1985 – Fungi

FB

Pre-Production: 1987 – Wattled Cranes

Malawi

1987 – Wattled Cranes

FB

Presentation: 1978 – 4th Definitive Issue (R)

Rhodesia

1978 – 4th Definitive Issue

FB

1 2 3 4 5 27